+31 (0) 6 29 051 455 info@evenementenvuurwerk.nl

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN FUEGO ELEMENTS

1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden.

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten met betrekking tot verkoop en levering van zaken, aanneming van werk of het verrichten van diensten door Fuego Elements. Alsmede alle daarop betrekking hebbende overeenkomsten en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

1.2 Algemene Voorwaarden, onder welke benaming dan ook, van Opdrachtgever zijn niet van toepassing. Afwijking van deze Algemene Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden overeen gekomen en gelden alsdan alleen voor de desbetreffende overeenkomst. Eventuele door Opdrachtgever gehanteerde Algemene Voorwaarden gelden slechts voor zover niet in strijd met deze Algemene Voorwaarden. Bij strijdigheid is het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden bindend en wijst Fuego Elements toepasselijkheid van de eventueel door Opdrachtgever gehanteerde Algemene Voorwaarden van de hand.

2. Definities

2.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

– Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan Fuego Elements opdracht heeft gegeven tot levering en/of vervaardiging van zaken en/of het verrichten van werkzaamheden en/of huurder van zaken en/of met wie opdrachtnemer in onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst.

– Werk: het totaal van de tussen Opdrachtgever en Fuego Elements overeengekomen werkzaamheden, diensten en levering van materialen. Onder werk wordt mede verstaan het realiseren van “special effects”.

– Partijen: Fuego Elements en Opdrachtgever.

3. Offertes en totstandkoming van overeenkomsten

3.1 Alle offertes voor Werk door Fuego Elements zijn in alle opzichten vrijblijvend, tenzij

uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Een offerte heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3.2 Overeenkomsten komen uitsluitend tot stand door een schriftelijke bevestiging zijdens Fuego Elements van de order of opdracht van Opdrachtgever dan wel door afgifte door Fuego Elements van een factuur ter zake.

3.3 Alle door Fuego Elements verschafte informatie over specificaties en andere technische gegevens is door Fuego Elements naar beste weten opgegeven doch bindt haar niet.

3.4 De offerte bevat een omschrijving van de te leveren zaken en/of te verrichten werkzaamheden en de te gebruiken materialen die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van de offerte door Opdrachtgever mogelijk te maken. Het risico voor misverstanden over de inhoud van de overeenkomst komt voor rekening van Opdrachtgever.

3.5 De offertes zijn gebaseerd op de op het moment van de offerte door Opdrachtgever verstrekte informatie. De inhoud van alle bij een offerte verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens is zo nauwkeurig mogelijk weergegeven. De betreffende gegevens zijn voor Fuego Elements slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk door Fuego Elements is bevestigd.

3.6 Indien met Opdrachtgever meerdere (rechts)personen worden aangeduid, zijn deze alle hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen van Opdrachtgever voortvloeiende uit de overeenkomst.

3.7 Aanvullingen op en/of wijzigingen van de offerte worden slechts bindend voor Fuego Elements indien en nadat Fuego Elements deze aanvullingen en/of wijzigingen schriftelijk heeft bevestigd.

4. Prijzen

4.1 Elke prijsopgaaf van Fuego Elements is vrijblijvend.

4.2 Alle prijsopgaven van Fuego Elements zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de offerte geldende inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies en andere kosten in verband met het te leveren Werk zoals aanvraag van een provinciale vuurwerkvergunning (de verklaring van geen bezwaar). De prijzen zijn gebaseerd op levering inclusief transport indien Fuego Elements voor transport zal zorgdragen.

4.3 Eventuele specifieke en/of aanvullende wensen van Opdrachtgever en wijzigingen in de opdracht worden slechts uitgevoerd na een schriftelijke bevestiging zijdens Fuego Elements. De Opdrachtgever zal de meerdere kosten terzake dragen.

4.4 Indien tussen het tijdstip van de (op)levering van het Werk en de orderbevestiging de inkoopprijs of één der andere kostprijsbestanddelen wordt verhoogd, heeft Fuego Elements het recht die verhoging aan Opdrachtgever door te berekenen. Onverminderd de algemene toepasselijkheid van deze regel, is zij mede van toepassing op de wijzigingen van invoerrechten en andere rechten en belastingen, en op veranderingen in de wisselkoers van de Nederlandse tegenover de buitenlandse valuta, waarin Opdrachtgever goederen en/of diensten heeft gekocht.

4.5 Fuego Elements is gerechtigd te verlangen dat Opdrachtgever zekerheid stelt. Fuego Elements is voorts gerechtigd, voordat zij met de uitvoering van het Werk een aanvang zal nemen, vooruitbetaling van Opdrachtgever te verlangen.

5. Werk, wijzigingen, uitvoering en gebruik van producten

5.1 Het Werk omvat datgene dat tussen Fuego Elements en Opdrachtgever schriftelijk is overeengekomen.

5.2 Indien tijdens de uitvoering van het Werk blijkt dat het Werk of een onderdeel daarvan door onvoorziene omstandigheden slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, treedt de partij die het eerst met deze omstandigheid bekend wordt in overleg met de andere partij. Fuego Elements wijst Opdrachtgever daarbij op de financiële consequenties.

5.3 Alle wijzigingen in aangenomen Werk worden als meerwerk beschouwd, wanneer daaruit een hogere prijs volgt en als minderwerk wanneer daar een lagere prijs uit volgt. Wijzigingen in aangenomen Werk zijn slechts dan bindend na schriftelijke bevestiging daarvan door Fuego Elements.

5.4 Opdrachtgever is verplicht Fuego Elements in staat te stellen het overeengekomen Werk ongestoord en continue uit te voeren. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor de gevolgen indien hij zich niet aan deze verplichting houdt.

5.5. Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen, dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het Werk van Fuego Elements behoren doch wel noodzakelijk zijn voor zijn werkzaamheden, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het Werk door Fuego Elements daarvan geen vertraging ondervindt.

6. Verhuur

6.1 Indien de overeenkomst (mede) omvat de verhuur van licht- en/of geluidssystemen en/of pyrotechnische systemen en/of effect apparatuur dan draagt Fuego Elements er zorg voor dat het gehuurde in goede staat verkeert en in beginsel geschikt is voor het doel waarvoor het is bestemd.

6.2 Het gestelde onder het vorige lid houdt niet in dat Fuego Elements garandeert dat de gewenste effecten worden gerealiseerd.

6.3 Opdrachtgever verklaart door het tekenen voor ontvangst het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen. Indien hij gebreken constateert, stelt hij Fuego Elements onmiddellijk hiervan in kennis.

6.4 Indien niet anders is overeengekomen, haalt Opdrachtgever op eigen kosten de apparatuur op het adres van Fuego Elements of op een nader overeengekomen plaats op en brengt de apparatuur weer na de duur van huur aldaar terug.

6.5 Indien overeengekomen is dat Fuego Elements de apparatuur aflevert op de plaats van gebruik en/of dat zij de op- en afbouw van de systemen zal verzorgen, brengt zij kosten voor transport en/of voor op- en afbouw tegen de alsdan door haar gehanteerde tarieven in rekening.

6.6 Ingeval technisch personeel aanwezig is, kan Fuego Elements Opdrachtgever telefonisch ondersteuning verlenen ter zake van het gebruik van het gehuurde. Voor schade als gevolg van telefonisch gegeven ondersteuning is Fuego Elements,behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk. Indien Fuego Elements zulks noodzakelijk acht, of dit door Opdrachtgever wordt gewenst, kan Fuego Elements Opdrachtgever ter plekke technische ondersteuning verstrekken. Hiervoor berekent Fuego Elements kosten voor vervoer en verleende diensten tegen de alsdan door haar gehanteerde tarieven.

6.7 Opdrachtgever is gehouden voor het gehuurde als een goede huurder zorg te dragen. Hij zal het gehuurde slechts gebruiken overeenkomstig de bestemming van de gehuurde zaken. Het is Opdrachtgever in ieder geval verboden het gehuurde zwaarder te belasten, zowel wat betreft gewicht als spanning en geluid, dan is toegestaan. Het is niet toegestaan de zaken voor andere doeleinden te gebruiken dan waarvoor deze zijn verhuurd.

6.8 Het is Opdrachtgever verboden het gehuurde door te verhuren of het gehuurde in bruikleen of anderszins aan derden af te staan.

6.9 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat de gehuurde systemen in dezelfde staat, en derhalve onbeschadigd en goed functionerend, terug worden bezorgd op het adres van Fuego Elements dan wel een nader overeengekomen plaats. Inlevering van gehuurde zaken dient te geschieden voor 12.00 uur op de dag na de overeengekomen termijn van verhuur. Worden de zaken later dan dit tijdstip ingeleverd dan is Fuego Elements gerechtigd een boete in rekening te brengen ter grootte van een bedrag gelijk aan tweemaal een dag extra verhuurkosten en wel voor iedere dag dat het gehuurde te laat is terug bezorgd, één en ander onverminderd het recht van Fuego Elements de gehele door haar geleden schade als gevolg van te late terugbezorging op Opdrachtgever te verhalen.

6.10 Fuego Elements heeft het recht een waarborgsom te verlangen maximaal ter grootte van een bedrag gelijk aan de waarde van de gehuurde zaken. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Fuego Elements wordt de waarborgsom aan het einde van de huurtermijn niet verrekend met het verschuldigde huurbedrag. Op de waarborgsom zal in mindering strekken het bedrag van de door Opdrachtgever aan het gehuurde toegebrachte en door Fuego Elements begrootte schade alsmede de door Fuego Elementsgeleden schade als gevolg van te late terugbezorging en/of de boete als bedoeld in het voorgaande lid. Fuego Elements zal uiterlijk acht dagen na terugbezorging van de gehuurde zaken de waarborgsom onder aftrek van hetgeen Opdrachtgever uit hoofde van dit en het voorgaande lid is verschuldigd, terugbetalen op een door Opdrachtgever aangegeven wijze.

6.11 Ingeval het gehuurde geheel of gedeeltelijk tenietgaat door toedoen of onzorgvuldigheid van Opdrachtgever, zal uit hoofde van de verloren gegane zaken de vervangingswaarde tegen nieuwprijs door Opdrachtgever verschuldigd zijn, onverminderd de aansprakelijkheid van Opdrachtgever voor door Fuego Elements geleden schade.

7. Verkoop

7.1 Ter zake van de verkoop van geluids-, licht-, effect- en/of pyrotechnische apparatuur geldt een garantie van zes maanden voor constructiefouten, bij normaal gebruik van de zaken. De garantie houdt in dat gebreken aan zaken die binnen de hiervoor gestelde termijn aan Fuego Elements zijn gemeld, kosteloos zullen worden hersteld, dan wel zullen worden vervangen door dezelfde of vergelijkbare zaken.

7.2 Geen garantie wordt gegeven op glaswerk of op pyrotechnische producten. Lampen, lenzen en spiegels worden mede verstaan onder glaswerk.

7.3 Indien blijkt dat gebreken niet op afdoende wijze kunnen worden hersteld en geen vergelijkbaar vervangende zaken kunnen worden geleverd tegen dezelfde kosten, dan heeft Fuego Elements het recht zich te beroepen op ontbinding van de overeenkomst onder de verplichting de koopprijs terug te betalen.

8. Dienstverlening

8.1 Indien de overeenkomst (mede) omvat één of meerdere van de volgende diensten:

– het ontwerpen en uitvoeren van effect- en lichtshows;

– het installeren en bedienen van apparatuur;

– het afsteken van vuurwerk;

dan zal Fuego Elements zich ervoor inspannen dat effect te verkrijgen dat door Opdrachtgever gewenst wordt en in beginsel technisch mogelijk is. Fuego Elements garandeert niet dat het gewenste effect ook daadwerkelijk wordt bereikt.

8.2 Indien het gewenste effect niet of niet geheel wordt bereikt, blijft de overeengekomen prijs verschuldigd.

9. Vuurwerk

9.1 Indien de overeenkomst (mede) omvat het afsteken van vuurwerk dan doet Fuego Elements dit niet zonder in het bezit te zijn van een in het voorkomende geval wettelijk verplichte vergunning.

9.2 Indien voor het afsteken van vuurwerk een vergunning van overheidswege vereist is, zijn de kosten in verband met het aanvragen hiervan, geheel voor rekening van Opdrachtgever. Het risico voor het niet (volledig) afgeven van een vergunning berust bij Opdrachtgever.

9.3 Fuego Elements verplicht zich te voldoen aan alle in de vergunning genoemde voorschriften. De kosten die hier eventueel aan verbonden zijn, zullen in rekening worden gebracht bij Opdrachtgever. Onder deze kosten wordt mede verstaan de kosten voor het afzetten van terrein en die voor de aanwezigheid van een brandwacht.

9.4 De dienstverlening ter zake van het afsteken van vuurwerk, zal met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gebeuren. Indien schade ontstaat bij Opdrachtgever of derden, als gevolg van een handeling van Fuego Elements en zij uit dien hoofde rechtens aansprakelijk is, wordt deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat uit hoofde van de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van Fuego Elements aan haar zal worden uitgekeerd. Opdrachtgever zal zich zelfstandig extra dienen te verzekeren voor schade boven dit maximaal uit te keren bedrag.

9.5 Opdrachtgever zal Fuego Elements vrijwaren voor iedere schadeclaim ingesteld door derden en voortvloeiende uit een voor Opdrachtgever uitgevoerde effecten lichtshow en/of het in opdracht van Opdrachtgever afsteken van vuurwerk, behoudens opzet of grove roekeloosheid zijdens Fuego Elements Onder de vrijwaring zijn alle door Fuego Elements te maken juridische kosten mede begrepen.

10. (Op)Levering

10.1 Indien de overeenkomst (mede) omvat de verkoop en levering van zaken, is Opdrachtgever verplicht de overeengekomen zaken af te nemen op het moment waarop deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien Opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van inlichtingen, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

10.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, vindt levering van zaken, waaronder begrepen materialen en installaties, plaats af bedrijf, magazijn of ander opslagplaats van Fuego Elements ongeacht of de aflevering plaatsvindt aan Opdrachtgever of aan een – al dan niet door Fuego Elements aangewezen – vervoerder. Kosten van eventueel transport zijn voor rekening van Opdrachtgever.

10.3 Oplevering van het Werk wordt geacht te hebben plaatsgevonden, indien het uitgevoerde Werk door Fuego Elements aan Opdrachtgever feitelijk ter beschikking is gesteld of dit door Opdrachtgever in gebruik is genomen.

10.4 Indien het te leveren Werk bestaat of mede bestaat uit dienstverlening wordt deze naar beste weten en kunnen geleverd. Levering van het Werk vindt plaats bij voltooiing van de dienstverlening met als ter beschikkingstelling aan Opdrachtgever. Het risico voor beschadiging of teniet gaan van het geleverde Werk gaat over op Opdrachtgever zodra dit in de feitelijke beschikkingsmacht van Opdrachtgever komt.

10.5 Vanaf de (op)levering zijn zaken geheel voor risico van Opdrachtgever.

10.6 Opdrachtgever dient de geleverde zaken alsmede (het) daarmee te vervaardigen of vervaardigde Werk (en) mede ten behoeve van Fuego Elements deugdelijk te verzekeren, met uitzondering van het bepaalde onder artikel 9.4.

10.7 Opdrachtgever is gehouden volledige medewerking aan de uitvoering van de opdracht te verlenen. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/of voorwaarden die noodzakelijk zijn voor de opstelling van het te monteren en/of te leveren product en/of de juiste werking van het product in gemonteerde staat, behoudens indien en voor zover de uitvoering door of vanwege Fuego Elements dient te worden verricht, één en ander overeenkomstig de inhoud van de tot stand gekomen overeenkomst. De uitvoering komt voor rekening en risico van Opdrachtgever.

10.8 Opdrachtgever zorgt dat voormelde werkzaamheden tijdig en volgens de eventuele aanwijzingen van Fuego Elements worden verricht zonder dat Fuego Elements ter zake van die aanwijzingen enige aansprakelijkheid aanvaardt.

10.9 Retourzendingen worden uitsluitend aanvaard indien Opdrachtgever daartoe een schriftelijke acceptatie van Fuego Elements heeft ontvangen. Indien Opdrachtgever zaken retour zendt zonder daartoe een schriftelijke acceptatie te hebben ontvangen en deze retour gezonden zaken namens Fuego Elements worden aangenomen, worden deze zaken eerst aanvaard geacht nadat Opdrachtgever de hiervoor bedoelde schriftelijke acceptatie heeft ontvangen. Kosten en risico van retourzendingen zijn voor rekening van Opdrachtgever.

10.10 Ingeval zich omstandigheden voordoen die de uitvoering van de overeenkomst belemmeren of vertragen buiten schuld van Fuego Elements,is deze gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

10.11 Opgegeven (op) leveringstermijnen gelden slechts als benadering en zijn nimmer te beschouwen als fataal. Bij niet(-tijdige) levering dient Fuego Elements schriftelijk in gebreke te worden gesteld waarbij Fuego Elements nog een redelijke termijn tot aflevering moet worden geboden.

10.12 Het risico voor het niet kunnen uitvoeren van overeengekomen diensten c.q. het Werk als gevolg van in redelijkheid niet te voorziene vertragingen door stakingen, acties en verkeersomstandigheden, alsmede door weersomstandigheden, berust geheel bij Opdrachtgever. In geval als gevolg van meteorologische omstandigheden bepaalde diensten – zoals het afsteken van vuurwerk – niet, niet tijdig of slechts gedeeltelijk kon worden verricht, berust het risico daarvoor bij Opdrachtgever. Of er in specifieke omstandigheden van dergelijke omstandigheden sprake is, is in redelijkheid ter beoordeling van Fuego Elements.

11. Vervoer

11.1 De wijze van transport, verzending, verpakking etc. wordt, indien geen nadere aanwijzingen door Opdrachtgever zijn verstrekt, door Fuego Elements naar eigen inzicht bepaald zonder hiervoor enige aansprakelijkheid te aanvaarden.

11.2 Verzending van zaken geschiedt steeds voor rekening en risico van Opdrachtgever.

11.3 Eventuele specifieke wensen van Opdrachtgever inzake transport of verzending van zaken worden slechts uitgevoerd indien Opdrachtgever schriftelijk heeft verklaard de meerdere kosten hiervan te zullen dragen.

12. Reclame

12.1 Opdrachtgever is verplicht terstond na levering van zaken c.q. na het verrichten van diensten c.q. de oplevering van Werk, de zaken c.q. het Werk grondig te inspecteren op tekorten, beschadigingen of gebreken en bij aanwezigheid daarvan Fuego Elements terstond schriftelijk op de hoogte te brengen.

12.2 Indien Opdrachtgever niet binnen acht dagen na de levering c.q. oplevering Fuego Elements schriftelijk wijst op beschadigingen of gebreken die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt Opdrachtgever geacht met de staat waarin de zaken zijn geleverd c.q. het Werk is opgeleverd in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

12.3 Fuego Elements dient terstond in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Eventuele daarmee gepaard gaande onkosten zijn voor rekening van Opdrachtgever. Bij erkenning zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

12.4 Reclames geven Opdrachtgever niet het recht betaling geheel of gedeeltelijk na te laten of op te schorten.

12.5 Indien reclame naar het oordeel van Fuego Elements juist is zal Fuego Elements hetzij een schadevergoeding betalen tot ten hoogte de factuurwaarde van de geleverde zaken hetzij de geleverde zaken gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand. Fuego Elements is niet tot een aanvullende schadevergoeding hoe dan ook genaamd verplicht.

13. Annulering

13.1 Annulering is slechts mogelijk tot 30 dagen voorafgaand aan de datum voor levering, verhuur c.q. dienstverlening tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

13.2 Bij annulering overeenkomstig het bovenvermelde lid kan Fuego Elements de dan werkelijk gemaakte kosten en besteedde tijd in rekening brengen. Hieronder wordt mede verstaan de kosten voor het opstellen van de offerte en het ontwerp van plannen voor effect- en lichtshows.

13.3 Bij annulering na het tijdstip als vermeld in artikel 13.1 is het geheel overeengekomen transactiebedrag verschuldigd, vermeerderd met alle kosten die Fuego Elements reeds ter voorbereiding heeft gemaakt; alles onverminderd het recht op vergoeding wegens winstderving en van de overige uit de annulering voortvloeiende schade.

14. Betaling

14.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum ten kantore van Fuego Elements of op een door Fuego Elements aan te wijzen bank- of girorekening. De op de bank/giro afschriften van Fuego Elements aangegeven valutadag is bepalend en wordt als dag van betaling aangemerkt.

14.2 Betaling dient steeds plaats te vinden zonder korting of verrekening door Opdrachtgever.

14.3 Bij overschrijding van de in lid 1 bepaalde betalingstermijn zal
Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zijn zonder dat een ingebrekestelling is vereist en is Opdrachtgever deswege wettelijke rente verschuldigd over het nog openstaande bedrag.

14.4 Alle incassokosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen daarbij tenminste 15% van het met inbegrip van voornoemde wettelijke rente door Opdrachtgever verschuldigde bedrag, zulks met een minimum van € 750,-.

14.5 Klachten betreffende de facturen en factuurprijzen dienen schriftelijk te worden ingediend en dienen binnen acht dagen na factuurdatum te zijn ontvangen door Fuego Elements bij gebreke waarvan klachten ter zake niet meer worden aanvaard en Opdrachtgever geacht wordt met de inhoud van de factuur te hebben ingestemd. De verplichting tot betaling wordt niet opgeschort door het indienen van een klacht.

14.6 Fuego Elements is gerechtigd haar vorderingen op Opdrachtgever te verrekenen met schulden van Fuego Elements.

14.7 Fuego Elements is gerechtigd haar vorderingen op Opdrachtgever aan derden over te dragen.

14.8 Fuego Elements heeft het recht uitvoering van het Werk te onderbreken, indien Opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot zijn betalingsverplichtingen jegens Fuego Elements. In dat geval heeft Opdrachtgever geen recht op vergoeding van haar kosten en schade die het gevolg is van deze onderbreking. De Opdrachtgever vrijwaart Fuego Elements tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade die het gevolg is van een dergelijke onderbreking. Deze bepaling laat onverlet het recht van Fuego Elements op vergoeding van schade, kosten en renten.

14.9 Niet (tijdige) betaling van een factuur maakt alle andere jegens Opdrachtgever openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar.

15. Eigendomsvoorbehoud, retentierecht en aanvullende zekerheid

15.1 Alle door Fuego Elements geleverde zaken alsmede de (daarmee) tot stand gebrachte werken, blijven eigendom van Fuego Elements tot al hetgeen Opdrachtgever ter zake van de levering van zaken en/of diensten en/of oplevering van Werk aan Fuego Elements verschuldigd is met inbegrip van rente en kosten, is betaald.

15.2 Fuego Elements is gerechtigd zaken, alsmede (daarmee) tot stand gebrachte werken, van Opdrachtgever die zij in het kader van een levering van zaken en/of diensten en/of oplevering van Werk of anderszins houdt, onder zich te houden totdat Opdrachtgever het uit hoofde van enige overeenkomst met Fuego Elements verschuldigde, inclusief rente en kosten geheel heeft voldaan.

15.3 Op eerste verzoek van Fuego Elements is Opdrachtgever gehouden nadere zekerheid te stellen voor nakoming van de op hem rustende verbintenissen, bij gebreke waarvan Fuego Elements de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten.

16. Intellectuele eigendom

16.1 Alle intellectuele eigendomsrechten, welke ten aanzien van de zaken en werken afkomstig van Fuego Elements kunnen worden uitgeoefend, berusten bij Fuego Elements. Alle door Fuego Elements te leveren of geleverde zaken en/of werken, waaronder (ontwerp)tekeningen, berekeningen, modellen, detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opname, litho’s en soortgelijke productie en hulpmiddelen, evenals een tot het wezenlijke van die vormgeving behorende gedeelten daarvan, zijn en blijven eigendom van Fuego Elements, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

16.2 Het is Opdrachtgever niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Fuego Elements zaken en/of bescheiden te wijzigen en/of te verveelvoudigen en openbaar te maken, waaronder begrepen kopieën, aan derden ter hand te stellen of te tonen.

16.3 Alle door Fuego Elements afgegeven zaken en/of bescheiden zoals hierboven omschreven, zullen op eerste vordering van Fuego Elements binnen 14 dagen dienen te worden teruggegeven.

16.4 Indien Fuego Elements een prestatie heeft geleverd naar ontwerpen, tekeningen of andere aanwijzingen door of namens Opdrachtgever verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat daardoor geen intellectuele eigendomsrechten (in de ruimste zin des woords) van derden worden aangetast. Opdrachtgever vrijwaart Fuego Elements voor aanspraken van derden ter zake.

16.5 Na (op)levering door Fuego Elements verkrijgt Opdrachtgever niet het (exclusieve) recht tot gebruik van het door Fuego Elements in het kader van de overeenkomst vervaardigde Werk. Het recht tot gebruik van Opdrachtgever is beperkt tot het recht van normaal eenmalig gebruik van de geleverde en/of gehuurde zaken.

17. Geheimhouding

17.1 Partijen nemen strikte vertrouwelijkheid in acht ten aanzien van de informatie over elkaars organisatie en te leveren prestaties, alsmede ten aanzien van overige informatie van vertrouwelijke aard.

18. Verplichtingen Fuego Elements

18.1 Fuego Elements is gehouden het Werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren.

18.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk bijzondere kwaliteiten zijn overeengekomen tussen Fuego Elements en Opdrachtgever kan Fuego Elements volstaan met het leveren van gebruikelijke kwaliteit van het Werk c.q. dienstverlening.

18.3 Geringe afwijkingen van het te leveren Werk geven geen reden tot reclame.

19. Opschorting en ontbinding

19.1 Bij niet of niet volledige nakoming door Opdrachtgever van de overeenkomst is Fuego Elements gerechtigd nakoming van de op haar rustende verbintenis op te schorten totdat Opdrachtgever alle opeisbare vorderingen aan Fuego Elements heeft voldaan. Fuego Elements is niet aansprakelijk voor alsdan door Opdrachtgever eventueel te lijden schade.

19.2 Ieder der partijen is, behoudens overmacht, gerechtigd een overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buiten rechte te ontbinden, indien de andere partij ook na schriftelijke aanmaning stellende een redelijke termijn in gebreke blijft, met de nakoming van enige verplichting uit enige overeenkomst met Fuego Elements.

19.3 Fuego Elements is gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, buiten rechte de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven te ontbinden indien Opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt; Opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard; de onderneming van Opdrachtgever wordt geliquideerd; Opdrachtgever zijn huidige onderneming staakt; op een aanmerkelijk deel van het vermogen van Opdrachtgever beslag wordt gelegd, dat niet binnen 14 dagen is opgeheven; ingeval van benoeming van een bewindvoerder bij Opdrachtgever – als ook in geval van onder curatele stelling of overlijden indien er sprake is van een natuurlijk persoon – dan wel indien Opdrachtgever anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te komen.

19.4 Indien Opdrachtgever op het moment van de ontbinding van een overeenkomst op grond van het bepaalde in artikel 19.2 van deze voorwaarden, reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, heeft die ontbinding slechts betrekking op dat gedeelte van de overeenkomst dat door Fuego Elements nog niet is uitgevoerd. Bedragen die Fuego Elements factureert in verband met hetgeen zij reeds heeft geleverd of verricht voor de ontbinding, zijn onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding onmiddellijk opeisbaar.

19.5 Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na de ontbinding van de overeenkomst voort te duren blijven na ontbinding van deze overeenkomst bestaan. Tot deze verplichtingen behoren onder meer het bepaalde omtrent eigendomsvoorbehoud, intellectuele eigendom, vertrouwelijke informatie wederzijdse rechten en plichten, toepasselijk recht en geschillen.

20. Garantie

20.1 Ter zake van de door Fuego Elements geleverde zaken c.q. uitgevoerde werkzaamheden c.q. verrichte diensten zijn garantiebepalingen slechts van toepassing indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

20.2 Alle aanspraken op eventuele garanties vervallen indien door of vanwege Opdrachtgever zonder toestemming van Fuego Elements reparaties of wijzigingen worden verricht met betrekking tot de geleverde zaken en/of het opgeleverde Werk en/of verrichte diensten.

20.3 Alle aanspraken op eventuele garanties zijn opgeschort zolang Opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet. Opdrachtgever is niet gerechtigd betaling geheel of gedeeltelijk na te laten op grond van het feit dat Fuego Elements zijn garantieverplichting niet, nog niet of niet volle is nagekomen.

20.4 Opdrachtgever kan nimmer een beroep op een garantie doen: a. ten aanzien van zaken die door Fuego Elements van derden zijn betrokken, indien Fuego Elements geen beroep kan doen op een door de derde verstrekte garantie;

b. ten aanzien van gebreken die geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van voorschriften die door de overheid zijn opgelegd;

c. ten aanzien van materialen, zaken en constructies e.d. die op uitdrukkelijke instructie van de afnemer zijn gebruikt;

d. ten aanzien van gebreken die geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van het niet-inachtnemen van onderhoudsvoorschriften, niet als gebruikelijk aan te merken gebruik, reparaties door anderen dan Fuego Elements en overtredingen van contractuele en/of wettelijke verplichtingen door de afnemer.

21. Aansprakelijkheid

21.1 Onverminderd het elders in deze Algemene Voorwaarden bepaalde is Fuego Elements niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:

a. een krachtens het bepaalde in artikel 22 van deze voorwaarden niet toerekenbare tekortkoming bij de nakoming van enige op haar rustende verbintenis (overmacht);

b. gedragingen van haar ondergeschikte(n) of andere, bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derde(n), behoudens voor zover het betreft een leidinggevende en er daarbij sprake is van opzet of grove schuld;

c. gebrekkige medewerking, informatie of materialen van Opdrachtgever, diens ondergeschikte(n) of andere door of vanwege Opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derde(n);

d. schending van aan derden toekomende intellectuele eigendomsrechten, daaronder begrepen octrooirechten, knowhow, modelrechten, auteursrechten, merkrechten, handelsnaamrechten etc.

21.2 Onverminderd het elders in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, aanvaardt Fuego Elements slechts aansprakelijkheid indien en voor zover deze aansprakelijkheid door een verzekering wordt gedekt, en slechts tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.

21.3 Onverminderd het elders in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, is Fuego Elements nimmer aansprakelijk voor schade bestaande uit winstderving, bedrijfsstagnatie of andere gevolgschade van Opdrachtgever.

21.4 Onverminderd het elders in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, is, indien de verzekeraar om enige reden niet overgaat tot uitkering, aansprakelijkheid van Fuego Elements in ieder geval beperkt tot het factuurbedrag, met een maximum van het laagste bedrag van een der navolgende bedragen:

• of de factuurwaarde van de geleverde zaken en/of diensten en/of Werk

• het bedrag dat uit hoofde van de door Fuego Elements gesloten wettelijke aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt en ter zake van de geleden schade daadwerkelijk wordt uitgekeerd.

21.5 De rechtsvordering tot schadevergoeding of tot herstel van Opdrachtgever jegens Fuego Elements ingevolge deze Algemene Voorwaarden, verjaart na een periode van één jaar nadat Opdrachtgever met de schade bekend is geworden.

22. Overmacht

22.1 Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van enige op een partij rustende verbintenis redelijkerwijs verhinderen en die niet aan die partij zijn toe te rekenen doordat zij niet te wijten zijn aan diens schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen, voor rekening van die partij komen. Onder overmacht aan de zijde van Fuego Elements zullen mede begrepen zijn voor zover daaronder niet reeds begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werknemersuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand, ontploffing, natuurrampen, stagnatie door vorstverlet en andere weersinvloeden, overheidsmaatregelen en andere ernstige storingen in het bedrijf van Fuego Elements of haar leverancier en elke andere van Fuego Elements onafhankelijke omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Fuego Elements kan worden verlangd.

22.2 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van de betreffende partij die door de overmacht worden getroffen, opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Fuego Elements niet mogelijk is, langer duurt dan 30 dagen, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

22.3 Indien Fuego Elements bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel en/of verrichte Werk afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

23. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

23.1 Op deze Algemene Voorwaarden, alsmede op alle offertes en overeenkomsten waarop deze geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.

23.2 Alle geschillen tussen partijen over interpretatie of toepassing van deze Algemene Voorwaarden, alsmede om de overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

24. Algemene bepalingen

24.1 Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts worden afgeweken bij nadere schriftelijke overeenkomst.
24.2 Onderlinge mededelingen, toezeggingen of afspraken binden Fuego Elements slechts voor zover deze bevoegdelijk en schriftelijk door haar zijn bevestigd.

24.3 Bij de totstandkoming van deze overeenkomst komen alle daaraan voorafgaande tussen partijen gemaakte afspraken of gedane toezeggingen met betrekking tot de aangelegenheden waaraan in de bedoelde overeenkomst wordt gerefereerd te vervallen.

24.4 Indien één of meer van de bepalingen van de onderhavige Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk door een bevoegde rechter zullen worden vernietigd, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen c.q. het resterende gedeelte daarvan niet aan.

24.5 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden of de overeenkomst om welke reden dan ook niet geldig is, zullen Partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk nadert.

24.6 De kopjes van de artikelen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts bedoeldter verwijzing en maken geen deel uit van de Algemene Voorwaarden.